Přihlášení do e-learningu

Administrativní podpora přístupu k právu

1 Informace z oblasti zdravotnického práva poskytuje správní orgán
Lesy České republiky
Ministerstvo kultury
Ministerstvo školství
Ministerstvo Zdravotnictví
2 Vyberte, které platí
Všechny správní orgány na svých stránkách poskytují velmi kvalitní právní informace
Francouzská ministerstva se věnují obdobným oblastem jako ty v Česku
Ministerstvo průmyslu a obchodu zodpovídá za oblast sociálního zabezpečení
Pracovní právo není běžnou součástí života občanů v České republice
3 Ve Sbírce zákonů se zveřejňují
Nařízení obcí
Vyhlášky krajů
Platné zákony
Zákony krajů
4 Otázka týkající se výše podpory v nezaměstnanosti spadá
Do zdravotnického práva
Do práva životního prostředí
Do pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Nespadá do žádné právní oblasti
5 Jakými způsoby administrativní orgány nezajišťují přístup k právu
Prostřednictvím veřejnoprávní televize
Prostřednictvím pravidelného roznášení letáků do schránek
Prostřednictvím internetu
Prostřednictvím publikace zákonů ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
6 Obranu státu a řízení armády zajišťuje v ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo obrany
Ombudsman
Prezident
7 Právo může mít následující dva klíčové významy
Právo subjektivní a právo objektivní
Právo submisivní a omisivní
Právo spravedlivé a nespravedlivé
Právo slabé a silné
8 Vyberte, které neplatí
Francouzská administrativa soustředí informace o právu na stránkách ústředních orgánů
Zdravotnické právo je běžnou součástí života většiny občanů v Česku
Všechny právní předpisy v České republice mají stejnou právní sílu
V zájmu státu by mělo být informovat svoje občany o platném právu
9 O důvodových zprávách neplatí
Skládají se z obecné a zvláštní části
Důvodová zpráva je určena především laikům
Důvodová zpráva se přikládá k návrhu zákona
Důvodová zpráva umožňuje zařadit zákon do kontextu doby, ve kterém byl vydán
10 To, že jsou právní předpisy rozděleny podle právní síly, znamená
Že některé zákony jsou užitečnější než druhé
Že každý zákon spadá do jiné oblasti práva
Že právní předpisy dělíme na ústavní zákony, zákonné předpisy a podzákonné předpisy
Právní předpisy není možné dělit podle právní síly
11 Problematika regulačních poplatků v Česku spadá
Do zdravotnického práva
Do pracovního práva
Do práva životního prostředí
Nespadá do žádné z uvedených oblastí
12 Vyberte, které neplatí
Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústředním orgánem v oblasti zaměstnanosti
Ministerstvo zdravotnictví není ústředním orgánem v oblasti zdraví populace
Právo je možné dělit na právo subjektivní a objektivní
Stát používá v rámci přístupu občanů k právu také média
13 Mezi orgány, které poskytují právní informace o finančním právu, nepatří
Ministerstvo financí
Policie české republiky
Finanční správa
Celní správa
14 Vyberte, které neplatí
České administrativní orgány neposkytují informace o právu
Stránky francouzských národních parků obsahují podobné informace jako ty české
Úřady práce šíří informace týkající se pracovního práva
Státní ústav pro kontrolu léčiv poskytuje spíše odborné informace
15 Administrativním orgánem, jehož oblastí působnosti není soudnictví a spravedlnost je
Ministerstvo spravedlnosti
Probační a mediační služba
Nejvyšší státní zastupitelství
Prezident republiky
Zpět na seznam