Přihlášení do e-learningu

Příprava potravin

1 Která organizace běžně ve Francii poskytuje potravinovou pomoc?
Národní program pro výživu
Sociální zařízení
Potravinové banky
Amnesty international
2 Přibližně kolik osob žije ve Francii z potravinové pomoci?
1 milion
3 miliony
10 milionů
15 milionů
3 Jaký faktor, souvisící s výživou, často vede k fyzickému poklesu a v extrémních případech i k pracovnímu vyčlenění?
Podvýživa
Obezita
Nezdravá výživa
Příliš zdravá výživa
4 Na čem se zakládá humanitární intervence v oblasti potravinové pomoci?
7. dodatek francouzské ústavy - právo na výživu
Článek 25 všeobecné deklarace lidských práv
Na novele zákona z roku 2012 - tzv. ‘Zákon Toubira’
Ani na jednou z výše uvedených textů - neexistuje určitý text, na kterém by se intervence zakládala.
5 Jaký z následujících faktorů NENÍ zásadním pro funkci potravinových bank?
Dobrovolnictví
Levné/bezplatné zásobování potravinami
Veřejné dotace (hotovost /naturálie
Členství veškerých organizací, poskytujících potravinovou pomoc ve Federaci potravinových bank. Usnadňuje to koordinaci systému a zabraňuje se tak plýtvání potravinami a pracovní silou.
6 Které z následujících humanitárních sdružení se ve Francii nezabývá potravinovou pomocí?
Červený Kříž
Společenství Abbe-Pierra
Francouzská lidová pomoc
Srdečné jídelny
7 Ve kterém roce začíná organizace Potravinové banky poskytovat potravinovou pomoc?
1871
1924
1957
1984
8 Jakými slovy byste nejpřesněji popsali ‘kuchyňské workshopy’?
Solidarita/sdílení
Škola/školení
Soutěživost /hravost
Společenský problém /patologie
9 Pokud byste se měli řídit pokyny organizace Potravinové banky, na kterém z následujících míst by bylo nevhodné organizovat váš kuchyňský workshop?
Kuchyňka organizace, ve které pracuji
Kuchyňka v budově organizace, kterou si vybral účastnící workshopu. Všem to tak lépe vyhovuje, protože to zkracuje dobu dojíždění
Kuchyňka, která vám byla poskytnuta na obecním úřadě vaší čtvrti
V kuchyni luxusního hotelu na venkově
10 Na které z následujících cílů by se neměl zaměřovat kuchyňský seminář pro znevýhodněné osoby?
Naučit se vařit zdravě s nízkým rozpočtem
Najít potěšení z jídla a stolovaní
Naučit se vařit složité slavnostní recepty podle šéfkuchařů velkých hotelů
Naučit se vařit bezpečně a dodržovat pravidla hygieny
Zpět na seznam