Přihlášení do e-learningu

Vlivy životního prostředí

1 Mezi hlavní složky životního prostředí nepatří:
ovzduší
mraky
horniny
ekosystémy
2 Při třídění odpadu mají kontejnery na plast v rámci EU barvu:
Modrou
Bílou
Žlutou
Zelenou
3 Potravinová bezpečnost znamená:
Potravina není pro lidskou bytost škodlivá
Potravina není škodlivá pro lidi, ani zvířata a neohrožuje životní prostředí
Zabezpečení dostatku potravin
potravinu není použita klamavá reklama
4 Dostupnost k pitné vodě je definována jako
1 litry/osobu/den do 2 km od bydliště
20 litrů/osobu/den do 1 km od bydliště
20 litrů/osobu/den do 1 km od místa, kde právě stojí
5 litrů/osobu/den v místě bydliště
5 V jakém rozmezí se ve Francii, dle statistik, pohybují případy rakovinných onemocnění spojených s faktory životního prostředí (2003 - Ústav pro dozor veřejného zdraví)?
0-2 %
5-10 %
20 %
25 %
6 Které z následujících problémů jsou ve Francii potvrzeny jako hlavní problémy veřejného zdraví?
Rakovina, problémy spojené s hazardem, násilí, kvalita života osob postižených chronickými onemocněními
Rakovina, násilí, sexuálně přenosné choroby, alternativní léčba, vzácná onemocnění
Rakovina, násilí, vlivy znehodnocení životního prostředí, problémy spojené s hazardem, sexuálně přenosné choroby
Vlivy znehodnocení životní prostředí, rakovina, násilí, rizikové chování a návykové chování, kvalita života osob postižených chronickými onemocněními, vzácná onemocnění
7 Jak se nazývá současný francouzský národní program řešící otázky environmentálního zdraví a vlivů znehodnocení životního prostředí na veřejné zdraví?
Environmentální zdraví pro všechny (Santé enviromentale pour tous - SET)
Národní plán pro environmentální zdraví (Plan national pour santé environmentale - PNSE)
Národní program pro zmírňování environmentálních vlivů (Programme national pour la mitigation des influences environmentales - PNMIE)
Národní program pro zdravé životní prostředí (Programme national pour l’environnement sain de tous - PNEST)
8 Na kolik let určuje Národní plán pro environmentální zdraví francouzské politiky a kolik jich již celkem bylo ukončeno?
4 leté plány, 2 ukončená období
5 leté plány, 1 ukončené období
4 leté plány, 3 ukončená období
5 leté plány, 2 ukončená období
9 Jak byly, před vytvořením Národního plánu pro environmentální zdraví, řešeny otázky spadající pod problematiku environmentálního zdraví ve Francii?
a. Byly řešeny pouze částečně, Národní plán pro environmentální zdraví přinesl mnoho problematik, které se ve Francii vyskytovaly, ale nebyly řešeny
Nebyly řešeny vůbec
Byly řešeny odděleně. Národní systém pro environmentální zdraví představuje holistický přístup a pokus o zacelení fragmentace důležité otázky veřejného zdraví
Byly řešeny případ od případu
10 Zahrnuje definice, o kterou se opírá Národní plán pro environmentální zdraví ve Francii ty chorobné jevy v organizmu, které si člověk způsobí osobní volbou/jednáním člověka?
Ano, ale pouze pokud jde o kuřáctví
Ano, ale pouze pokud jde o úrazy v domácnosti
Ano, ale pouze pokud jde o kuřáctví a úrazy v domácnosti
Ne
Zpět na seznam