Přihlášení do e-learningu

Zdravá výživa

1 Jak se jmenuje program, který si dal za ÚKOL shrnout a vylepšit veřejnou politiku co se zdravé výživy ve Francii týče?
Francouzský program pro zaručení zdravé výživy
Státní program pro výživu
Národní program pro zdravou výživu
Celostátní iniciativa pro zdravou výživu
2 Které z následujících pravidel nepatří do francouzského stravovacího modelu?
Dodržování struktury jídel na tři hlavní chody - předkrm, hlavní jídlo, zákusek
Zásada dojídání jídla co je na talíři
Dodržování pevného času určeného pro jídlo
Rozmanitost jídelníčku
3 Proč je zdravé stravování jednou z priorit?
Protože není hezké dívat se na tlusté lidi
Protože léčení nemocí spojených s obezitou nebo podvýživou, jakožto i jiných poruch přijímání potravy, stojí francouzský stát příliš mnoho peněz
Protože otázky zdravé výživy spojují zaměření zdravotní a sociální, jako je například působení se sociálně znevýhodněnou populací
Protože tím chce francouzský stát dosáhnout propagace národních výrobků oproti výrobkům zahraničním
4 Který z následujících ukazatelů, nenaznačuje, že je francouzský stravovací model v ohrožení?
Výrazně se mění životní styl mladých Francouzů
Rozpočtové priority mladých Francouzů jsou čím dál tím méně koncentrované na stravování
Celkové změny životního stylu populace (práce na směny) nefavorizují zdravé stravování
Senioři žijí mobilnějším životním stylem a nestarají se o výživu vnoučat
5 Pro kterou z následujících částí populace jsou rizika spojená se změnou klasického stravovacího modelu největší?
Mládež a mladiství
Lidé, kteří nejsou zapojeni do obvyklých sociálních interakcí - jako například bezdomovci nebo lidé žijící na pokraji společnosti
Lidé, kteří dojíždějí daleko do práce
Senioři
6 Do logiky kterého ekonomicko-sociálního konceptu se zapisuje francouzský Národní program pro zdravou výživu?
Malthusiánství
Udržitelný rozvoj
“Green Growth” aneb “Zelený růst”
Racionální volba
7 Jaké jsou hlavní myšlenky tohoto ekonomického konceptu?
Lidský pohlavní instinkt je silnější než biologický instinkt ke shánění potravy, čímž dochází k zaostávání produkce potravin vůči vývoji populace. Toto se snaží Národní program pro zdravou výživu zastavit
Soulad hospodářského a společenského pokroku se zachováním životního prostředí
Soulad hospodářského růstu se zachováním životního prostředí
Jednotliví členové společnosti se chovají racionálně, a tak je možné předpovídat jejich jednání
8 Jaký byl důvod vzniku jednotného Národního programu pro zdravou výživu ve Francii?
Rozpad dosavadního systému
Možnost evropských dotací
Národního programu pro zdravou výživu je projektem Parti Socialiste, která jej používá jako záštitu pro úspěšnou politickou kampaň
Žádný z předešlých důvodů
9 Pro které z následujících skupin není organizován Národní program pro zdravou výživu?
Spotřebitelé
Aktéři pocházející ze zemědělsko-potravinářského sektoru
Aktéři pocházející z oblasti kultury
Mediální aktéři
10 Kolik je hlavních pilířů Národního programu pro výživu?
2
3
4
5
11 Ve snaze dát Národnímu programu pro zdravou výživu nový elán, byly definovány tři priority, na které se francouzská politika obzvláště zaměřuje. Jaké jsou to priority?
Mládež, delikventi a nemocní
Sociální spravedlnost, mládež a zaměření na místní produkty
Rozvoj programu do zahraniční, mládež a senioři
Senioři, delikventi a ekonomická průhlednost programu
12 Jakým z následujících způsobů nezajišťuje francouzský stát prostřednictvím Národního programu pro zdravou výživu sociální spravedlnost programu pro zdravou výživu ve Francii?
Politika pro zdravější výživu ve zdravotních a zdravotně-sociálních zařízeních
Zlepšení výživy seniorů
Zavedení povinného příspěvku ve výši 7 EUR/měsíc určeného pro rozvoj politik pro zdravou výživu v rámci sociální pojistky
Zvýšení porcí a podpora lépe vyváženého stravovacího režimu pro osoby v nejisté situaci
13 Jakým způsobem zajišťuje Národní program pro zdravou výživu lepší stravovací návyky a zdravější výživu pro děti a studenty?
Zvýšení frekvence distribuce ovoce ve školách a snaha o zvýšení požitku ze stravování
Povinná docházka do školních kantýn/menz
Program jídelního deníčku
Povinné předměty o zdravém životním stylu a zdravém stravování
14 Který z následujících programů patří do programu politiky pro dostupnost zdravě výživy pro osoby v nejisté situaci?
Charitativní akce vaření domácích jídel pro bezdomovce
Naučný program pro osoby v nejisté situaci a bezdomovce, který má za cíl informovat tyto osoby o zásadách zdravé výživy
Mobilizace peněžních a věcných darů, sběr neprodaných potravin a potravin blížících se k datu doporučené spotřeby
Zavedení sběrných kamionů, které objíždějí městské části a žádají domácnosti o věcné příspěvky
15 Který z následujících programů je zahrnutý do programu pro zlepšení výživy seniorů?
Zlepšení informovanosti o zdravé výživě pro osoby starší 55 let
Zavedení ateliérů v domovech důchodců
Mediální kampaň zaměřující děti i seniory zároveň - pro zlepšení okruhu dopadu předešlých kampaní
Navršení důchodové částky o příspěvek na lepší výživu
Zpět na seznam