Přihlášení do e-learningu

Zachování nezávislosti lidí

1 Jaké jsou soudobé trendy ve vztahu k osobní autonomii v Česku a ve Francii:
Je omezována
Je podporována
Neexistují zde žádné trendy
Je zakazována
2 Jaké rizikové skupině jsme se nevěnovali v této práci
Senioři
Cizinci
Zdravotně postižení
Svobodné matky
3 Který rizikový faktor nejvíce ohrožuje cizince ve vztahu k dosažení osobní autonomie?
Neznalost jazyka
Neznalost národních jídel
Neexistuje zde žádný rizikový faktor
Samota
4 Jaké ministerstvo se ve Francii zabývá problematikou zdravotně postižených:
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Ministère de l'Intérieur
Ministère du Développement durable
Ministère de la Culture et de la Communication
5 Na jaké národnostní menšině jsme si prezentovali problematiku osobní autonomie menšin?
Bulhaři
Muslimové
Vietnamci
Romové
6 Co nepatří mezi rizikové faktory ohrožující osobní autonomii seniorů?
Samota
Nedostatek spánku
Zhoršující se zdravotní stav
Zhoršující se psychický stav
7 Která nezisková organizace se nevěnuje problematice osob se zdravotním postižením?
Liga lidských práv
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Handicapés de France
Gisti / Groupe d‘information et de soutien des imigrées
8 Jaké orgány byly v České republice zřízeny na základě projektů financovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí?
Koordinační centra
Integrační centra
Sdružení pro integraci a migraci
Cizinecká centra
9 Která organizace se soustředí na uchovávání dokladů romské historie jako součásti evropského dědictví
Muzeum romské kultury
ROMEA, o.p.s.
Drom, romské středisko
NOVÁ ŠKOLA, o.p.s.:
10 Které tvrzení je pravdivé:
Osobní autonomie není z hlediska života osob se zdravotním postižením důležitá
V oblasti osobní autonomie není v České republice již co zlepšovat
Francie se nezabývá problematikou osobní autonomie seniorů
Zdravotně postižení patří mezi skupiny osob ohrožené nedostatkem osobní autonomie.
11 Která organizace se ve Francii nevěnuje problematice seniorů
Assistance A Domicile Personnes Agées et/ou Handicapées
AssiDom
Les petits frères des Pauvres
ASSFAM /Association Service Social Familial Migrants
12 Vyberte, které platí:
Senioři nepatří mezi skupiny ohrožené nedostatkem osobní autonomie
Tím nejvýznamnějším rizikovým faktorem ohrožujícím cizince ve vztahu k osobní autonomii je samota
Chodící lidé.cz je projekt nadace Sirius týkající se osob se zdravotním postižením
Liga lidských práv nehájí práva osob se zdravotním postižením
13 Které činnosti nevykonává Rada vlády pro národnostní menšiny
Spolupracuje s kraji a obcemi při praktickém zabezpečování národnostní politiky státu
Vyjadřuje se k návrhům zákonů
Pořádá pravidelné plesy
Připravuje doporučení a souhrnné zprávy
14 Která z organizací se v České republice nezabývá pomocí seniorům
Duha o.p.s
A Doma o.s.
Integrační centrum Jihomoravského kraje
Charita Česká republika
15 Na kterých stránkách není ve Francii možné získat informace týkající se pobytu cizinců?
Stránky Ministère de l'Intérieur
Stránky Ministère des Affaires étrangères et du Développement international
Stránky Service Public
Stránky Ministère du Développement durable
Zpět na seznam