Přihlášení do e-learningu

Hygiena, péče a návyky

1 Kolik se ve Francii rozlišuje časových etap ve vývoji současné koncepce vzdělávání populace ke zdravým a hygienickým životním návykům?
Dvě
Tři
Čtyři
Pět
2 Která definice zdraví položila základy dnešní koncepce vzdělávání populace ke zdravým a hygienickým životním návykům?
Definice Červeného Kříže
Definice Doktorů bez Hranic
Definice Organizace spojených národů
Definice Světové zdravotnické organizace
3 Čím je ve Francii důležitá tzv. Ottawská charta pro otázky vzdělávání populace ke zdravým a hygienickým životním návykům?
Definuje dnešní přístup k otázkám podpory zdraví ve Francii, a tím i přístup k politikám o hygieně a vzdělávání populace k lepším hygienickým návykům
Stanovuje všeobecná pravidla osobní hygieny
Stanovuje všeobecné postupy vzdělávání populace, učí je zdravým hygienickým návykům
Není nijak důležitá, k otázkám zdraví a hygieny se nijak nevztahuje
4 Která z následujících os není hlavní osou Ottawské charty?
Posílení zdravotní demokracie. Zdravotní demokracie představuje možnost jednotlivců a skupin podílet se na rozhodnutích týkajících se veřejného zdraví a tím i zdraví vlastního
Vytvoření takových životních a pracovních podmínek a takového životního prostředí, které by měly pozitivní dopad na zdraví
Rozvoj vzdělávání v oblasti zdraví pro všechny občany, nehledě na jejich věk či zdravotní stav
Zavedení politik vedoucích k uvědomělosti osobní zodpovědnosti každého jedince za svůj zdravotní stav.
5 Jaké jsou základní etické principy, na kterých se ve Francii staví politiky pro přístup a vzdělávání populace v oblasti hygieny a zdraví, a kolik jich celkem je?
Je jich 5: Rovnost (1), Nestrannost (2), Sociální spravedlnost (3), Možnost vlastní volby (4), Spoluúčast (5)
Jsou 3: Svoboda (1), Rovnost (2), Bratrství (3)
Je jich 7: Širokoúhlý a kladný přístup k otázkám zdraví a hygieny (1), Rovnost (2), Nestrannost (3), Sociální spravedlnost (4), Možnost vlastní volby (5), Spoluúčast (6), Společná odpovědnost (7)
Je jich 8: Multikulturní všestrannost (1), Respekt osobního názoru (2), Nestrannost (3), Spoluúčast (4), Sociální spravedlnost (5), Prioritní přístup defavorizovaných částí populace (6), Širokoúhlý a kladný přístup k otázkám zdraví a hygieny (7), Zachován
6 V které etapě veřejného vzdělávání jsou žáci učeni každodenním hygienickým návykům?
Převážně v prvním cyklu druhého stupně vzdělávání - colleges (u nás = druhý stupeň základní školy); Dříve nejsou děti příliš vnímavé těmto otázkám a nedokázaly by pochopit některé biologické procesy související s otázkami hygieny a zdraví
Třetí, čtvrtý a pátý ročník základní školy (Fr. systém = Cyklus 3 prvního stupně vzdělávání)
Po celý první stupeň vzdělávání, cykly 1, 2 a 3 (u nás od školky po pátý ročník základní školy), ve vyšších ročnících jsou dětem vštěpovány jiné zdravotní zásady - sexuální výchova, zdravá výživa, proti návyková výchova, atd.
V prvním ročníku základní školy jsou rodiče pozváni do školy a zaučeni animátory, jak své děti učit zásadám hygieny. Děti jsou pak po celý rok hodnoceny školou, ale je úkolem rodičů je v této oblasti vychovávat. Špatná známka z hygieny může být podnětem k
7 Který z následujících programů není součástí vzdělávání ke každodenním hygienickým návykům na školách?
Chápání funkcí svého těla v kontextu kultury a společnosti a jejich správného časování. Zde se děti učí vlivům společnosti na správné hygienické návyky, ale i jiné návyky ovlivňující zdraví. Např. v oblasti sexuální, drogové. Děti se učí dobrým reflexům v
Experimenty v oblasti vědy a technologie - lidské tělo a vzdělávání ke zdraví. Zde se děti učí především dlouhodobým a krátkodobým vlivům osobní hygieny na naše zdraví. Např. hygiena během období chřipky, příčiny různých nemocí jako jsou vši, chřipky, vir
Objevování svého těla a základní povědomí o otázkách zdraví a osobní hygieny. Každý den je, za respektování kulturních zvyklostí každého dítěte, explicitně vyučováno, jak uspokojit základní hygienická pravidla. V dětech je také posilováno povědomí o otá
Objevování světa okolo. Programy tohoto cyklu se soustředí na to, aby si dítě uvědomilo některé charakteristiky svého těla, aby tak mohla být zavedena některá pravidla osobní hygieny, čistoty, stolovacích a jídelních návyků a spánku. Je kladen důraz na dů
8 Která ze tří následujících problematik nepatří mezi hlavní problematiky politik pro přístup ke vzdělávání v otázkách osobní hygieny u osob v nouzové situaci?
Hygiena bezdomovce
Jazyková bariéra
Tělo bezdomovce
Zdraví bezdomovce
9 Proč je ve Francii problematika osobní hygieny osob v nouzové situaci považována za tak důležitou a zásadní?
Protože je třeba zlepšovat image francouzských měst za účelem jejich lepší konkurenceschopnosti na evropském i mezinárodním trhu. Image = konkurenceschopnost, a bezdomovci jsou skvrnou na tváři francouzských měst
Protože mnoho osob v nouzové situaci nikdy nedostalo správnou výchovu v oblasti hygienických návyků
Tato problematika není zase tak důležitá
Protože péče o tělo bezdomovce často vypovídá o stupni jeho vůle se integrovat do společnosti. Zanedbané tělo a špatné hygienické návyky často znamenají, že jedinec ztratil veškerou víru ve své schopnosti a svou hodnotu pro společnost, nehledě na to, jaký
10 Na základě kterého zákona jsou dnes budovány iniciativy o zlepšení hygieny a hygienických návyků osob v nouzové situaci?
Zákon z roku 1982 stanovující všeobecné právo na osobní zdraví
Zákon z roku 1948 stanovující všeobecné právo na zdravé životní prostředí
Zákon z roku 2006 stanovující všeobecné právo na přístup k vodě v ekonomicky přijatelných podmínkách
Dodatek ústavy z roku 1999 stanovující zásadu sociální spravedlnosti a všeobecné rovnosti v otázkách zdraví, přístupu ke zdrojům vody a hygieny.
Zpět na seznam